Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ΟΑΕΔ: 16.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους με χαμηλά προσόντα

 http://s.enet.gr/resources/2010-04/selida-titloy-montesantoy1-thumb-large.jpg

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με την ονομασία «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» εγκρίθηκε από το Yπουργείο Εργασίας. Από τη δράση θα ωφεληθούν 16.000 άνεργοι, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, με υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
  • θεωρητική κατάρτιση
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, και
  • εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 112 εκατ. ευρώ.

Θεματικές προτεραιότητες

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους παρακάτω ειδικούς στόχους:
  • Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
  • Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 15/07/2014 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, τις ώρες 9.00 – 14.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Διαδικασία

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
  • Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
  • Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ.
Η αξιολόγηση, που πραγματοποιείται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια, θα είναι άμεση.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Χατζηδάβαρη, τηλέφωνο 210-5201191, e-mail mxatzidavari@mou.gr, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epanad.gov.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;