Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Κατεβάστε δωρεάν το Θεοτοκάριον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Νηστειών) στην Κατούνα.Ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸν ὁποῖο προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσουμε, καθὼς βρισκόμαστε στὸ μέσον τῆς «Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», ἀποτελεῖ γιὰ τὸν καθένα μας σταθερὴ πυξίδα ποὺ δείχνει τὴν πορεία ζωῆς ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθήσουμε γιὰ νὰ πετύχουμε τὴ σωτηρία μας. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ μεγάλη ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα.   

   Εἶχε ἀντιδράσει ὁ Πέτρος, ὅταν ἄκουσε τὸν Κύριο νὰ προειδοποιεῖ ὅτι πρόκειται νὰ καταδικασθεῖ καὶ νὰ θανατωθεῖ πάνω στὸ Σταυρό. Κι ὁ θεῖος Διδάσκαλος, ἀφοῦ τὸν ἐπετίμησε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἀντίδρασή του, κάλεσε κοντὰ Του ὅλους τοὺς μαθητές Του καὶ ὅσους ἄλλους Τὸν ἀκολουθοῦσαν καὶ τοὺς εἶπε:
   Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»· ἂς διακόψει κάθε φιλία καὶ σχέση μὲ τὸν διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἑαυτό του κι ἂς εἶναι ἕτοιμος ὄχι μόνο νὰ ὑποστεῖ γιὰ μένα θλίψεις καὶ δοκιμασίες, ἀλλὰ καὶ θάνατο σταυρικό, καὶ τότε ἂς μὲ ἀκολουθεῖ, μιμούμενος τὸ παράδειγμά μου.


Σκληρὸς ὁ λόγος!... Νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὸν κακὸ ἑ­­αυτό μας. Νὰ σταματήσουμε νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε, ὅ,τι μᾶς εὐχαριστεῖ καὶ ὅ,τι μᾶς βολεύει, καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἀκόμα κι ἂν αὐτὸ σημαίνει κόπο, ὀδύνη ἢ καὶ θάνατο! Ἡ περίοδος τῆς «Σαρακοστῆς» μὲ τὴ νηστεία, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν παθῶν, μᾶς βοηθεῖ νὰ καλλιεργήσουμε αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀσκήσεως.   Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι «ἀν­τισταυρική». Ὁ σύγχρονος ­ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ ζεῖ μὲ κάθε ἄνεση καὶ εὐκολία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποφεύγει τὴ συζυγικὴ δέσμευση μὲ γάμο, καθὼς καὶ τὴν ­τεκνογονία, δὲν ἀντέχει στὶς θλίψεις, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπομείνει κάποια ἀσθένεια, τρομάζει καὶ μόνο μὲ τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου. ­Ἀντίθετα, ὁ πιστὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ­μαθαίνει νὰ ­ἀγωνίζεται, νὰ ὑπομένει τὶς ­δοκιμασίες, νὰ θυσιάζεται γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν του. ­Ἄλλωστε γνωρίζει ὅτι μόνο ὅποιος ἀκολουθεῖ αὐ­τὸν τὸν δρόμο τῆς ­θυσίας καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως μπορεῖ νὰ θεωρεῖται γνήσιος μαθητὴς Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος σὲ ὅλη τὴν ἐπὶ γῆς ζωή Του, ἀπὸ τὴ γέννηση μέχρι καὶ τὸν σταυρικό Του θάνατο, βάδισε ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ὁδὸ τῆς αὐ­ταπαρνήσεως. Ἐπιπλέον, ὅποιος ­ἀκο­λουθεῖ τὸν δρόμο τῆς ­αὐταπαρνήσεως καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστὸ παύει νὰ ζεῖ ­ἐγωκεντρικὰ καὶ ἀπολαμβάνει τὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀγάπης καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ἀλλὰ τὸ πιὸ παράδοξο εἶναι ὅτι αὐτὸς ποὺ ζεῖ μὲ αὐταπάρνηση καὶ φαινομενικὰ ζημιώνεται, τελικὰ ­ὠφελεῖται πολλαπλάσια. Αὐτὸ ἀκριβῶς τόνισε ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῆς ­διδασκαλίας Του.
   Ὅποιος θέλει νὰ σώσει τὴ ζωή του, θὰ χάσει τὴν αἰώνια ζωή. «Ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐ­­μοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ­τος σώσει αὐτήν». Ὅποιος ὅμως χάσει τὴ ζωή του ­θυσιάζοντάς την γιὰ τὴν ὁμολογία καὶ τὴν ὑπακοή του σὲ μένα καὶ τὸ Εὐαγγέλιό μου, αὐτὸς θὰ σώσει τὴν ψυχή του στὴ μέλλουσα ζωή, ὅ­­­που θὰ κερδίσει τὴν αἰώνια εὐτυχία.
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Διότι τί θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο, ἐὰν κερδίσει ὁλόκληρο τὸν κόσμο, καὶ στὸ τέλος χάσει τὴν ψυχή του; «...τί δώσει ­ἄνθρωπος ἀν­­­­­τάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»... Ἐὰν ἕ­­­νας ἄνθρωπος χάσει τὴν ψυχή του, τί μπο­­­ρεῖ νὰ δώσει ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ νὰ τὴν ἐξαγοράσει ἀπὸ τὴν αἰώνια ἀπώλεια;


   Καὶ ὁ Κύριος διακηρύττοντας σαφῶς ὅτι θὰ χάσει ὁπωσδήποτε τὴν ψυχή του ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ ὑποστεῖ τὶς θυσίες αὐτές, εἶπε: Ὁποιοσδήποτε ντραπεῖ ἐμένα καὶ τοὺς λόγους μου ἐπηρεασμένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς αὐτῆς ποὺ ἀποστά­τησε ἀπὸ τὸν πνευματικό της Νυμφίο καὶ εἶναι ἁμαρτωλή, θὰ ντραπεῖ γι’ αὐτὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ θὰ τὸν ἀποκηρύξει ὡς ξέ­νο ὅταν θὰ ἔλθει μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους περιβεβλημένος μὲ τὴ δόξα τοῦ Πατρός Του.


 

 Καὶ κλείνοντας τὴ διδασκαλία Του αὐτή, εἶπε: Σᾶς λέω ἀληθινὰ ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁ­­­ποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν θάνατο, προτοῦ νὰ δοῦν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχει ἔλ­θει δυναμικὰ καὶ ἀποτελεσματικά.
   Αὐτὸ πραγματικὰ καὶ ἔγινε. Μετὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ­καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καταργήθηκε ἡ παλαιὰ τάξη καὶ θεμελιώθηκε ἡ νέα τάξη, τὴν ὁ­­­ποία ἐκπροσωπεῖ πλέον ἡ Ἐκκλησία ὡς ἄλλη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ.


   Ἂς μὴ βλέπουμε λοιπὸν κοντόφθαλμα. Τί νόημα ἔχει νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ ζωή μας στὸ ἐδῶ καὶ τώρα καὶ νὰ διακινδυνεύσουμε τὸ αἰώνιο μέλλον μας;... Τίποτε στὸν κόσμο δὲν ἀξίζει ὅσο ἡ ψυχή μας. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος, κι ὁ λόγος Του εἶναι ἀξιόπιστος καὶ ἀληθινός, καθόσον μάλιστα Αὐτὸς δημιούργησε τὸν κόσμο κι ὁ Ἴδιος ἐξαγόρασε τὴν ψυχή μας μὲ τὸ τίμιο Αἷμα Του. Εἶναι λοιπὸν ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ κρίνει ὀρθὰ τί ἀξίζει περισσότερο. Ἂς Τὸν ἐμπιστευθοῦμε κι ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι τὸ πραγματικό μας συμφέρον εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτὴν ἀξίζει νὰ θυσιάσουμε τὰ πάντα!

 
 

Γιατί φοβήθηκες; Ξεσηκώθηκαν οι φτωχοί εναντίον του πλούτου σου κι εσύ φοβήθηκες! Ανέκαθεν ήταν έτσι, οι φτωχοί να βλέπουν τους πλούσιους με δυσαρέσκεια. Η πίστη σου είναι ο πλούτος σου...

 
Η χριστιανική σου πίστη περιλαμβάνει τον ουρανό και την αιωνιότητα και τη ζωή και την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και τη χαρά και το φως και τους αγγέλους και το τραγούδι. Και εκείνοι πού είναι χωρίς όλα αυτά εξεγείρονται εναντίον σου, του αληθινά πλούσιου.
Εάν αυτοί εξεγείρονταν, για να γίνουν και οι ίδιοι πνευματικά πλούσιοι σαν εσένα, τότε να χαιρόμασταν. Άλλα όχι· αυτοί θέλουν μόνον να φτωχύνουν εσένα. Σ” αυτό έγκειται η διαφορά μεταξύ των εξεγειρόμενων εναντίον των κοσμικά πλουσίων και των εξεγειρόμενων εναντίον των πνευματικά πλουσίων.
Εκείνοι οι πρώτοι θα “θελαν να τους αφαιρέσουν τον πλούτο και να τον οικειοποιηθούν, ενώ αυτοί οι δεύτεροι να τον αφαιρέσουν και να τον πετάξουν. Σ” εκείνους τους πρώτους είναι συχνή η ανάγκη, καμιά φορά και η ζήλια, ενώ στους δεύτερους είναι η μοχθηρία.
Και η μοχθηρία τρέφεται με το σκοτάδι της άγνοιας, και στα στήθη της φέρει την τιμωρία για τον εαυτό της. Εάν μισείς τον μοχθηρό, τον τιμωρείς διπλά. Εάν τον φοβάσαι, τιμωρείς τον εαυτό σου. «Μη πτυρόμενοι εν μηδενί υπό των αντικειμένων,», μας διδάσκει ο απόστολος αφού, λέει, «ήτις αυτοίς μεν εστίν ένδειξις απώλειας, υμίν δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού» (Φιλ. 1,28).
Ο Κύριος πού βλέπει τα πάντα, βλέπει κι εσένα και τους αντιπάλους σου ασταμάτητα, από το πρωί έως το βράδυ και από το βράδυ έως το πρωί. Να σκέπτεσαι τον Κύριο και δεν θα φοβάσαι.
Ένας θαρραλέος νεαρός μου έγραφε πώς παλεύει για την ψυχή του. «Όταν σκέπτομαι», λέει, «τον Θεό δίπλα μου, ούτε καν φοβάμαι τον αντίπαλο· όμως μόλις η σκέψη μου για την εγγύτητα του Θεού απομακρυνθεί από μένα, με καταλαμβάνει ο φόβος». Και το πρόβατο αισθάνεται θαρραλέο δίπλα στον ποιμένα του. Πλησίασε κι εσύ δίπλα στον καλό Ποιμένα. τον Χριστό.
Να προσεύχεσαι σ” Αυτόν, να μην σε εγκαταλείψει. Και να προσεύχεσαι σ” Αυτόν, να ανοίξει τα μάτια και την καρδιά στους αντιπάλους της πίστης, για να μπορέσουν να δουν, ότι αυτοί δεν είναι αντίπαλοι κανενός παρά μόνο του εαυτού τους. Για να μπορέσουν να δουν μόνο τη σωτηρία τους.
 
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
 

Έχω τόσα αισθήματα
Που συχνά πείθω τον εαυτό μου
Ότι είμαι αισθηματίας,
Αλλά αναγνωρίζω, μετρώντας τον
Ότι όλο αυτό είναι σκέψη
Πού εγώ δεν ένιωσα τελικά.
Έχουμε, όσοι ζούμε,
Μια ζωή πού είναι ζωντανή
Και μιαν άλλη πού σκεπτόμαστε,
Και η μόνη οπού ζούμε
Είναι εκείνη που είναι μοιρασμένη
Ανάμεσα στη βέβαιη και την περιπλανώμενη.
Στην οποία περισσότερο από πραγματική
Η περιπλανώμενη το όνομα αρμόζει
Κανείς δε θα το ξέρει να το εξηγήσει,
Και ζούμε κατά τρόπο
Που η ζωή που κάποιος έχει
Είναι εκείνη που έχει να σκέπτεται.


 

Αν ένας λαός ή μία πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν οι πάντες, κι ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό.


 

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Οι Έλληνες καλλιτέχνες βγήκαν από τη χειμερία νάρκη τους;Κάλιο αργά παρά ποτέ…
Οι Έλληνες καλλιτέχνες, μετά από πολύχρονη χειμερία νάρκη, επιτέλους αντέδρασαν…
Βεβαίως, έπρεπε να υπάρξει η προκλητική, εθνομηδενιστική και διαστροφική αυθάδεια του νέου «καλλιτεχνικού» αποικιοκράτη, του Φαμπρ, για βγάλουν τις τσίμπλες από τα μάτια τους…

Κάποιοι σήμερα …ανακάλυψαν

τη νέα αποικιοκρατία και τους πολιτικούς σχεδιασμούς των ανδρεικέλων του 4ου Ράιχ για τον αφανισμό της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, των ιστορικών της κατακτήσεων και των μεγάλων της δημιουργών.

Σήμερα …ανακάλυψαν ότι ο ελληνικός Πολιτισμός, ο τεράστιος πλούτος του και οι τεράστιοι μύστες του, έχουν μπει στο στόχαστρο της πλανητικής, πολυπολιτισμικής, χρηματιστηριακής κακουργίας…

Και όμως βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και δεκαετίες. Πιο συστηματικά και σταθερά από την εποχή του σημιτικού «εκσυγχρονισμού»…

Από την εποχή της Γιαννάκου και κατόπιν των μνημονιακών κυβερνήσεων (των κυβερνητικών ανδρεικέλων), οι αποικιοκρατικές επιθέσεις εναντίον του ελληνικού Πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αφήνιασαν…

Αυτή την κακουργία δεν την έβλεπαν οι Έλληνες καλλιτέχνες; Τόσα χρόνια ούτε όραση ούτε ακοή. Σιωπούσαν!!!

Σιωπούσαν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και μπροστά στις ορατές, εθνομηδενιστικές διαστροφές του κ Λούκου. Επί χρόνια ασελγούσε και όχι μόνο πολοί καλλιτέχνες δεν αντιδρούσαν, αλλά και τον επαινούσαν…

ΤΩΡΑ οι καλλιτέχνες ξύπνησαν που τα «αριστερά» ανδρείκελα των νέων αποικιοκρατών τους πέταξαν τους ίδιους στα αζήτητα…

Εδώ η Ελλάδα έχει μεταβληθεί σε προτεκτοράτο των μαφιόζων του χρήματος, η Ελλάδα οδεύει στην καταστροφή και τον αφανισμό, με εκτελεστές «Συμβολαίων Θανάτου» την άθλια «αριστερή» κυβέρνηση αλλά και πάλι οι καλλιτέχνες μας ήταν βυθισμένοι στο λήθαργο…

Ευτυχώς που ήρθε η αποικιοκρατική κακουργία και δικτατορική αυθάδεια του Φαμπρ για να ξυπνήσουν…

Έστω πολύ καθυστερημένα, αλλά τουλάχιστον βγαίνουν από την ακινησία.

Ένα πρώτο βήμα είναι το αίτημα παραίτησης του Μπαλτά μετά  του Φαμπρ.

πηγή

Χούμους, άλειμμα από ρεβύθια


Χούμους, άλειμμα από ρεβύθιαΠιάτο της Μέσης Ανατολής, πολύ γνωστό και στη χώρα μας πλέον. Το βρίσκουμε ακόμη και έτοιμο συσκευασμένο στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει όμως καμία σχέση με τη συνταγή που θα σας περιγράψω παρακάτω.
Υλικά
 • 300 γραμμάρια ρεβύθια βρασμένα
 • Χυμός 1 λεμονιού
 • 2 κουταλιές σούπας ταχίνι
 • 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
 • 2 χοντρές σκελίδες σκόρδο
 • 1 κουταλιά του γλυκού κίμινο
 • Λίγο δυόσμο αν σας αρέσει η γεύση του
 • Αλάτι και πιπέρι 

Εκτέλεση
 • Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν βρασμένα έτοιμα ρεβύθια, σε κονσέρβα
 • Εσείς βράστε τα, είναι πραγματικά εύκολο και τα επιπλέον μπορούν να χρησιμεύουν σε μια σαλάτα
 • Βάζουμε τα ρεβύθια μας στο μπλέντερ, και τα λιώνουμε σε πολύ μέτρια ταχύτητα, να μη γίνουν μους!
 • Προσθέτουμε το ταχίνι, τον χυμό λεμονιού, τα σκόρδα, το κίμινο, το αλάτι
 • Συνεχίζουμε σε μέτρια ταχύτητα
 • Προσθέτουμε και το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε
 • Οταν σερβίρουμε, ρίχνουμε δυόσμο από πάνω και μπόλικο ελαιόλαδο και πιπέρι
 • Απαραιτήτως και λίγο κίμινο για ομορφιά, αν και εμένα μου αρέσει καλύτερα το πιπέρι από πάνω
 • Για πιο σέξι γεύση, κόβω και μια πιπεριά τσίλι!

Πηγή

Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!


Από την εποχή των σπηλαίων οι άνθρωποι συνήθιζαν να απεικονίζουν καθημερινές σκηνές στην πέτρα και μέχρι σήμερα συνεχίζουν με διαφορετικό τρόπο να ομορφαίνουν το αστικό τοπίο αλλά και να περνούν διάφορα μηνύματα στον κόσμο. Εικονογραφήσεις σε μεγάλη κλίμακα γεμίζουν χρώμα τις μεγαλουπόλεις ή διηγούνται μικρές ιστορίες πάνω στα τούβλα. Το εξελιγμένο γκράφιτι αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης των καλλιτεχνών αλλά και μια μορφή αντίδρασης σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και για το λόγο αυτό έχει αξία… Από αισθητικής ή πολιτικής ή πολιτιστικής πλευράς οι τοιχογραφίες μιλάνε όπου κι αν βρίσκονται…
1. Linares, Ισπανία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
2. Αθήνα, Ελλάδα perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
3. Παρίσι, Γαλλία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
4. Μπιάλιστοκ, Πολωνία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
5. Meerane, Γερμανία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
6. Ordes, Ισπανία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
7. Λοτζ, Πολωνία perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
8. Aθήνα, Ελλάδα perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
9. Richmond, ΗΠΑ perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
10. Καζαμπλάνκα, Μαρόκο
perierga.gr - Εντυπωσιακά γκράφιτι στον κόσμο!
πηγή

Συγκλονιστικές στιγμές στη Χάμα οι ελληνορθόδοξοι της Εθνικής Άμυνας υψώνουν το Χριστό και το λάβαρο της Αντίστασης


12924451_483920818482675_5079811152502870436_nΣυγκλονιστικές στιγμές από την εκκλησία της Παναγίας σε περιοχή της περιφέρειας της Χάμα στη Συρία. Εν πομπή σε καρότσα ημιφορτηγού περιβαλλόμενος από τιμητική φρουρά μαχητών των Μονάδων της Εθνικής Άμυνας οδηγείται ολόσωμη εικόνα του Χριστού στην εκκλησία της Παναγίας.Με τα λάβαρα στα χέρια η εκκλησία ντυμένη στο χακί από τους πατριώτες αντιστασιακούς που αντιπαρατάχθηκαν με σθένος στην εισβολή των χιλιάδων μουτζαχεντίν από ολη την οικουμένη. Οι στιγμές είναι κρίσιμες αλλά η ελπίδα υπερισχύει η πίστη περισσεύει.Μια αγκαλιά όλοι μαζί ο διοικητής των Μονάδων Εθνικής Άμυνας  της ελληνορθόδοξης πόλης  Mahardah στην περιοχή της Hama ο Simon Amwnaki , και οι κληρικοί που ηρωικά φέρουν την αποστολή της μαρτυρίας τους στην χειμαζόμενη από τις τόσες ανυπέρβλητες δοκιμασίες συριακή γη.Παρόντες και οι άνδρες του……12670540_483920421816048_9030731927634582211_n 11218156_483921291815961_1771278015990640566_n
12670734_483921155149308_917807710464951858_n 12932860_483921005149323_920226314839491631_n 9164_483920718482685_7713388931275331560_n 1480542_483921268482630_5095199418900126763_n 12512337_483921505149273_6452919776764098051_n 12495150_483921338482623_429187640635363497_n 12670502_483921595149264_8516502481766493869_n
Ομοψυχία σθένος πίστη αγώνας ως την τελική Νίκη …..
dimpenews.com

Αλήθειες...


Κοζάνης Παύλος: ''Ήρθε ο Κουρουμπλής να μας κάνει μάθημα. Δεν ντρεπόνται λίγο!''Φανερά ενοχλημένος για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Κουρουμπλής, δεν επισκέφτηκε τον ίδιο, στο πλαίσιο της σημερινής περιοδείας του στην Κοζάνη, αλλά και για το χαρακτηρισμό «Αντίχριστο», που χρησιμοποίησε – ο Υπουργός – σε δηλώσεις του για τον ιερέα που δεν ήθελε να πάνε πρόσφυγες στη Βέροια, εμφανίστηκε σήμερα, στο κήρυγμά του προς τους πιστούς, στην τελετή άφιξης του τεμαχίου των ιερών Λειψάνων των Αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, ο Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης  Παύλος. Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και τα γράμματα που έστειλε ο κ. Κουρουμπλής σε όλους τους Μητροπολίτες της Ελλάδος: "Ο κ. Κουρουμπλής δεν καταδέχτηκε να επισκεφτεί τον Μητροπολίτη ….Έστειλε γράμματα σε όλους τους Mητροπολίτες της Ελλάδος και μας κάνει μεγάλη Χριστολογία και Θεολογία για τους πρόσφυγες …Έρχεται να μας κάνει μάθημα. Δεν ντρέπονται λίγο!" "Αντί να σκύψουν το κεφάλι και να διακονήσουν το λαό …Αλλά δε λέει ο κ. Κουρουμπλής στους Υφυπουργούς του, που είναι όλοι εκατομμυριούχοι: "Εσείς δώστε πρώτοι κι αφήστε το λαό" πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο π. Παύλος.

"Αγνοούμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Πραγματικά, καθώς φαίνεται, το δυσκολότερο από όλα είναι να γνωρίσει κανείς καλά τον εαυτό του"Μέγας Βασίλειος.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ


Σικελικός Εσπερινός (30 Μαρτίου 1282)


Η πρώτη ουσιαστικά αντίσταση των ελληνικών πληθυσμών του Νότου ενάντια στους Φράγκους εισβολείς μετά την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204
Σικελικός Εσπερινός ή Σικελικοί Εσπερινοί (ιταλ. Vespri Siciliani) ήταν η ονομασία της επανάστασης των Σικελών το 1282 ενάντια στο καθεστώς του Καρόλου του Ανδεγαυού, Φράγκου ευγενούς βασιλέα ο οποίος με παπική συναίνεση είχε καταλάβει το Βασίλειο της Σικελίας 1268 και εμφανιζόταν ως ο επίδοξος κατακτητής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος σε συνεργασία με τον Πέτρο Γ΄ της Αραγονίας πιστεύεται ότι αναμείχθηκαν στην λαϊκή εξέγερση και τελικά η Σικελία πέρασε στον έλεγχο της Αραγονίας, ενώ σημαντική ήταν και η προδιάθεση των Σικελών να εκδιώξουν τους κυβερνήτες τους.

Η εξέγερση ονομάστηκε έτσι επειδή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Εσπερινού της Μεγάλης Δευτέρας, στις 30 Μαρτίου 1282. Ήταν η απαρχή του Πολέμου του Εσπερινού που κράτησε για 20 χρόνια, μέχρι δηλαδή το 1302.

Η εξέγερση

Η ανταρσία, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε τη Δευτέρα του Πάσχα του έτους 1282 από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, που τότε βρισκόταν λίγο έξω από το Παλέρμο, και διαδόθηκε στο νησί. Επί έξι εβδομάδες σφαγιάζονταν Γάλλοι στρατιώτες και κάτοικοι.
Τα περιστατικά που οδήγησαν, ως αφορμές και όχι ως αίτια, στην ένοπλη εξέγερση κατά των Ανδεγαυών δεν εξακριβώνονται πλήρως. Οι σχετικές βέβαια εισηγήσεις παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες. Μονάχα ένα χωριό με το όνομα Σπερλίγκα προστάτεψε Γάλλους στρατιώτες στο τοπικό κάστρο από ψαμμίτη.

Σύμφωνα με τον επιφανή βυζαντινολόγο Στήβεν Ράνσιμαν, οι ντόπιοι Σικελοί στο ναό της Αγίας Τριάδας γιόρταζαν την εορτή, όταν Γάλλοι αξιωματούχοι πέρασαν από εκεί για να λάβουν μέρος και άρχισαν να πίνουν. Ένας λοχίας, ονόματι Ντρουέ, έσυρε μια νεαρή παντρεμένη γυναίκα από το πλήθος, την οποία παρενόχλησε. Αμέσως ο σύζυγός της επιτέθηκε στον Ντρουέ, πληγώνοντάς τον θανάσιμα με ένα μαχαίρι. Μόλις οι υπόλοιποι Γάλλοι επιχείρησαν να εκδικηθούν το σύντροφό τους, το σικελικό πλήθος κινήθηκε εναντίον τους, σκοτώνοντάς τους όλους. Εκείνη τη στιγμή στην πόλη άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες, σημαίνοντας τον Εσπερινό της Μ. Δευτέρας. Ας αφήσουμε τον Ράνσιμαν να αποδώσει την ατμόσφαιρα του βραδιού εκείνου.


Το Ξεκίνημα του Σικελικού Εσπερινού. Πίνακας του Giulio Piatti (1816-1872)

Στον ήχο της καμπάνας αγγελιοφόροι διέτρεξαν την πόλη καλώντας τους άντρες του Παλέρμου να ξεσηκωθούν ενάντια στον καταπιεστή. Ευθύς οι δρόμοι γέμισαν με οργισμένους κατοίκους, που κραύγαζαν«Moranu li Francisi» (που στα σικελικά σημαίνει «Θάνατος στους Φράγκους»). Κάθε παρευρισκόμενος Γάλλος χτυπήθηκε. Ξεχύθηκαν στα πανδοχεία όπου σύχναζαν Γάλλοι και στα σπίτια όπου κατοικούσαν, χωρίς να ξεχωρίζουν άντρες, γυναίκες ή παιδιά. Σικελές κοπέλες που είχαν νυμφευθεί Γάλλους πέθαναν μαζί με τους συζύγους τους. Οι διαδηλωτές διέρρηξαν τα μοναστήρια των Δομινικανών και των Φραγκισκανών· και όλες οι ξένες μοναχές σύρθηκαν έξω και τις διέταξαν να προφέρουν τη λέξη «ciciri», φθόγγους που οι Γαλλόφωνοι αδυνατούν να προφέρουν. Όσες αποτύγχαναν σε αυτό το τεστ, σκοτώνονταν... Μέχρι το επόμενο πρωί σχεδόν δύο χιλιάδες Γάλλοι -άνδρες και γυναίκες- κείτονταν νεκροί· και οι στασιαστές είχαν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης.

Άμεσα επακόλουθα
Αφού εξελέγησαν ηγέτες της επανάστασης, εστάλησαν αγγελιοφόροι κατά μήκος και πλάτος της νήσου για να καλέσουν τους στασιαστές σε άμεση δράση, προτού ο καταπιεστής οργανώσει επαρκή αντίσταση. Πήρε σχεδόν ένα δεκαπενθήμερο οι επαναστάτες να αποκτήσουν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Σικελίας, ενώ συνολικά χρειάστηκαν έξι εβδομάδες ώστε να ελέγχεται πλήρως το νησί. Αξιομνημόνευτη η εξαίρεση της Μεσσήνης, δεδομένης της καλής της οχύρωσης και του ότι η δεσπόζουσα οικογένεια, οι Ρίζο, παρέμεινε πιστή στον Κάρολο. Όμως στις 28 Απριλίου κι αυτή είχε υποκύψει σε ανοιχτή εξέγερση, την ώρα που η πρώτη ενέργεια των νησιωτών ήταν να κάψουν το στόλο του Καρόλου που βρισκόταν στο λιμάνι.

Σε συνάρτηση με την ακεραιότητα του Βυζαντίου
Η επανάσταση αυτή ήταν αποφασιστικής σημασίας για το Βυζάντιο, που διήνυε κρίσιμη περίοδο μετά την πρόσφατη ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης (1261). Πλέον ο θανάσιμος δυτικός κίνδυνος από τους Ανδεγαυούς του Καρόλου εξανεμίστηκε.

Ο Κάρολος σχεδίαζε την εκ νέου κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης με θρησκευτικές προφάσεις, διότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η συνομολογημένη ένωση των Εκκλησιών από τη σύνοδο της Λυόν (1274), διαπραγμάτευση του Μιχαήλ που συνάντησε σφοδρότατες αντιδράσεις στον ορθόδοξο πληθυσμό. Με τη Σικελική όμως επανάσταση το βασίλειο του Καρόλου αποδυναμώθηκε, μετά μάλιστα και το θάνατο του τελευταίου (1284).

Τί κρύβεται πίσω από την αποκάλυψη των Wikileaks;


ti-krubetai-piso-apo-tin-apokalupsi-ton-wikileaks-


Και ξαφνικά, την ημέρα επιστροφής της τρόικας και δύο ημέρες πριν από την έναρξη της τελικής διαπραγμάτευσης, σκάει αυτό το μείζον θέμα με τον Πόλ Τόμσεν και τη συνομιλία του με τον προστατευόμενή του Ντ. Βελκουλέσκου. Στη συνομιλία φαίνεται ο αυτόνομος ρόλος του ΔΝΤ που ουσιαστικά απειλεί με χρεοκοπία την Ελλάδα αν δεν συμφωνήσει σε σκληρά μέτρα. Γνωστή λίγο – πολύ η στάση του Ταμείου που ζητά καταστροφή της χώρας με νέα υφεσιακά μέτρα και μετά να κουρευτεί το χρέος, μόνο που αυτό δεν βάζει τα λεφτά αλλά η Ευρώπη.Πολύ περίεργη συγκυρία η αποκάλυψη της υπόθεσης από τα Wikileaks όπως λένε κάποιοι ότι συνέβη γιατί υπάρχουν κι άλλοι που υποστηρίζουν ότι μπορεί να μην έχουν γίνει έτσι τα πράγματα.
Κατ’ αρχάς η συνομιλία που κατεγράφη έγινε στις 19 Μαρτίου, την παραμονή της αποχώρησης των δανειστών από την Αθήνα για το καθολικό Πάσχα. Ήταν δηλαδή σε ελληνικό έδαφος, όπερ σημαίνει ότι θα μπορούσαν να καταγράφουν συνομιλίες και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν ήδη φήμες ότι ίσως και στην Ελλάδα έγινε η καταγραφή και από τη χώρα μας έγινε η διαρροή της υπόθεσης που αναμφισβήτητα βολεύει την κυβέρνηση.
Η υπόθεση αυτή δημιουργεί μείζον θέμα για το ΔΝΤ και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην απομάκρυνση του Πολ Τόμσεν από το ελληνικό ζήτημα. Η κυβέρνηση, σαν έτοιμη από καιρό, αντέδρασε έντονα, ο Τσίπρας έκανε έκτακτες συσκέψεις, μίλησε με τον Παυλόπουλο, με τον Βούτση, θα μιλήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς. Λες κι έχουμε… πολεμική σύρραξη και πρέπει να βγούμε όλοι με τ’ άρματα. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Οι ανεκδιήγητοι χαρτογιακάδες του Ταμείου επιβεβαίωσαν όσα γνωρίζαμε. Ότι είναι ανάλγητοι, δεν υπολογίζουν ούτε την κατάσταση της χώρας, ούτε τα λάθη που έχουν κάνει.
Να θυμίσουμε ότι εντελώς τυχαία τις τελευταίες εβδομάδες και ο Τσίπρας, και ο Τσακαλώτος και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι καταφέρθηκαν με σκληρότητα κατά του ΔΝΤ και ουσιαστικά προανήγγειλαν ρήξη. Τυχαίο; Δεν ήξεραν τίποτε και απλά υποψιάστηκαν ότι ο Τόμσεν και η… Δρακουλέσκου θα βάλει φουρνέλο στη διαπραγμάτευση;
Υπάρχει και το άλλο σενάριο που κυκλοφορεί ευρέως στην πιάτσα. Ότι η κυβέρνηση της αριστεράς έχει πέσει εδώ και μήνες στα τέσσερα, ότι έχουν συμφωνηθεί νέα φορολογικά μέτρα 5,4 δις ευρώ, τουλάχιστον. Ότι η κυβέρνηση της αντίστασης και ο αντιμνημονιακός Αλέξης έχουν γίνει οι χειρότεροι Μερκελιστές και θα κάνουν ό,τι τους ζητήσει η τρόικα. Χαρακτηριστική περίπτωση η ανακοίνωση ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα πάει την Παρασκευή στο λιμάνι για να υπογράψει τη συμφωνία πώλησης στην Cosco. Ποιος ο Τσίπρας και πιθανότατα ο Δρίτσας που είχαν κάνει προεκλογική σημαία το… ξεπούλημα του ΟΛΠ. Όμως, έδωσε εντολή η Άνγκελα προφανώς και όλα θα γίνουν όπως πρέπει από τους… αγωνιστές της Αριστεράς.
Άραγε, υπάρχει καλύτερος φερετζές για την ξεφτίλα τους να φέρουν τα μέτρα για τους φόρους και για τις συντάξεις στη Βουλή από έναν «πόλεμο» με το ΔΝΤ; Θα τρώει σανό ο κόσμος βλέποντας πώς το ΔΝΤ φεύγει ή πώς ο Τόμσεν ο κακός Δανός διαπομπεύεται. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συσπειρωθούν απέναντι στους κακούς του Ταμείου και θα τρέξουν να ψηφίσουν τα μέτρα. Πόσο βολικό είναι αυτό; Και πόσο βολικό να γίνουν σ’ αυτή τη χρονική στιγμή.
Αν υπάρχει σχέδιο όντως καλά μελετημένο μπράβο τους που το σκέφτηκαν. Και μπράβο τους που ίσως έχουν εμπλέξει τις μυστικές υπηρεσίες και κάνουν υποκλοπές συνομιλιών.
Αν όμως δεν έχουν σχέδιο αλλά είναι μια ακόμη κυβερνητική μπαρούφα που μπορεί να οδηγήσει σε νέα δεινά θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Αν είναι μια επικοινωνιακή ανοησία για να περάσουν εύκολα τα μέτρα και ο λαός να βλέπει πόσο… αντιστάθηκε ο Τσίπρας τότε είναι σίγουρη η χρεοκοπία, δε χρειάζεται να μας το πει ο Τόμσεν. Η αλήθεια είναι μία: Ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στα σκληρά μέτρα του μνημονίου. Κι ότι ανεξαρτήτως αν υπέκλεψαν τη συνομιλία τα Wikileaks ή κάποιος Κυπατζής εδώ στην Ελλάδα, η ουσία είναι ότι έτσι βγαίνει από πάνω η κυβέρνηση και ζητά εξηγήσεις.
Όλα όμως βγαίνουν στο φως, ουδέν κρυπτόν από τον ήλιον και σύντομα θα μάθουμε το κόλπο που στήθηκε.
πηγή 

Guardian: Στο χείλος του χάους η Ελλάδα - Ετοιμάζεται για ξέσπασμα βίας των προσφύγων


(EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται για ξέσπασμα βίας
Με την εφαρμογή της συμφωνίας για το προσφυγικό
Ξεκινούν οι επαναπροωθήσεις από τη Δευτέρα
«Περιμένουμε βία», λέει ο Κυρίτσης
Ακόμη δεν έχουν έρθει οι αξιωματούχοι που υποσχέθηκε η ΕΕ...

Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται για ξέσπασμα βίας, ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας της ΕΕ με την Αγκυρα, καθώς από τη Δευτέρα ξεκινούν οι μαζικές απελάσεις Σύρων προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία, γράφει ο Guardian.

Κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι έχουν ξεσηκωθεί οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ενισχύεται ο φόβος στην Αθήνας για την πρακτικότητα της εφαρμογής της συμφωνίας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία για τη νομιμότητά της. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα νησιά έχουν γίνει σημεία «ανάφλεξης», κάνοντας λόγο για τα γεγονότα στη Χίο και την «απόδραση» 800 προσφύγων από το κέντρο κράτησης.
«Περιμένουμε βία. Οι απελπισμένοι άνθρωποι τείνουν να είναι βίαιοι», δηλώνει στον Observer ο εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου για το προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης. «Η όλη φιλοσοφία της συμφωνίας είναι να αποτρέψει τη διακίνηση ανθρώπων στην Ευρώπη από τις τουρκικές ακτές, αλλά θα είναι δύσκολο και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ήπια προσέγγιση. Είναι άνθρωποι που διέφυγαν από τον πόλεμο. Δεν είναι εγκληματίες», προσθέτει ο ίδιος.
Μία ημέρα πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας για τις επαναπροωθήσεις, από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη αναμένεται να φύγουν 750 άνθρωποι από τη Λέσβο για το Ντικιλί γράφει ο Guardian, προκύπτει ότι η Frontex δεν έχει στείλει το απαραίτητο προσωπικό για την επίβλεψη της επιχείρησης. Οχτώ σκάφη της Frontex θα μεταφέρουν όσους κρατούνται στα ελληνικά νησιά και έχουν επιλεγεί για απέλαση, έπειτα από fast-track ακροάσεις για άσυλο.
Ομως, από τους 2.300 αξιωματούχους που υποσχέθηκε να στείλει η ΕΕ στην Ελλάδα, μόλις 200 έχουν φτάσει, όπως αναφέρει ο κ. Κυρίτσης. «Ακόμη περιμένουμε νομικούς και μεταφραστές που θα έπρεπε να έχουν στείλει. Ακόμη και το προσωπικό της Frontex δεν έχει φτάσει ακόμη», προσθέτει. Αλλά και η ανθρωπιστική βοήθεια που προοριζόταν για την Ελλάδα έχει καθυστερήσει.
Την ίδια ώρα, οι πρόσφυγες έχουν ξεσηκωθεί μέσα στην απελπισία τους, όπως στη Χίο. «Αν με αναγκάσουν να γυρίσω στην Τουρκία, θα πέσω μαζί με την οικογένειά μου στη θάλασσα», λέει στο AFP ο Μουσταφά, ένας Σύρος που περιμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά τους στο λιμάνι της Χίου. «Πήγαμε από την κόλαση, στην κόλαση», προσθέτει.
«Αυτό συμβαίνει όταν έχεις 30 αστυνομικούς για τη φύλαξη 1.600 προσφύγων, που είναι αποφασισμένοι να φύγουν», λέει στον Guardian ο Μπέντζαμιν Τζούλιαν, ένας Ισλανδός εθελοντής που βρίσκεται στη Χίο, σχολιάζοντας την «απόδραση» των προσφύγων από το κέντρο κράτησης. «Ολη την ώρα φώναζαν ''ελευθερία'' και ''όχι Τουρκία''. Αυτό θέλουν και είναι αποφασισμένοι να το πετύχουν», προσθέτει.

Πηγή: iefimerida.gr

Πανούσης: Πάμε για αναδιάταξη συνόρων με το προσφυγικό- Νέα Γιάλτα σε Αιγαίο-Ευρώπη
panousis_lamia708

«Πάμε σε αναδιάταξη των συνόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά το Αιγαίο γίνεται μια ελεύθερη ζώνη, στην Ευρώπη γίνεται ένας εποικισμός και πάμε σε μια νέα Γιάλτα. Ας ελπίσουμε ότι ξέρουμε τι κάνουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά».
Από τη Λαμία, όπου βρέθηκε σήμερα για να μιλήσει σε εκδήλωση των «300», ο Γιάννης Πανούσης επανέλαβε την κριτική του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. «Υπήρξε αιφνιδιασμός. Εγώ το είχα πει ότι θα έρθει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και με έλεγαν φαντασμένο. Τώρα όλοι έχουν σηκώσει φράχτες και η χώρα μας είναι το μαύρο κουτί…», είπε ο πρώην υπουργός για το προσφυγικό. «Αισθάνεται κανείς ότι λειτουργούμε αμυντικά και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. πρόσθεσε.
Επίσης ο καθηγητής ρωτήθηκε για τον αποκαλυπτικό διάλογο του Πόλ Τόμσεν και της Ντέλια Βελκουλέσκου που έφερε στο φως ο ιστότοπος Wikileaks.
Ο κ. Πανούσης είπε ότι, είναι γνωστό ότι υπάρχουν μηχανισμοί που κάνουν υποκλοπές, ωστόσο το ερώτημα που έθεσε είναι αν μπορεί να γίνεται πολιτική μέσα από διαρροές.
hellasforce.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ Σοβαρή επιδείνωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων: Τουρκικό πλοίο κτύπησε την υπό κατασκευή γέφυρα που θα ενώσει την Κριμαία με την ΡωσίαROSOTOYRKOEPEISODIO

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ρωσίας για σύγκρουση με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα μετά και την απίστευτη διπλή τουρκική πρoσπάθεια δολιοφθοράς που οδήγησε τον Β.Πούτιν να συγκαλέσει έκτακτο πολεμικό συμβούλιο θέτοντας τις στρατηγικές πυρηνικές και αερομεταφερόμενες δυνάμεις σε συναγερμό καθώς τουρκικό φορτηγό πλοίο κτύπησε την υπό κατασκευή γέφυρα των Στενών του Kerch που θα συνδέει την Κριμαία με την υπόλοιπη Ρωσία! –

Το άγνωστο μέχρι τώρα στο κοινό περιστατικό έγινε στις 19 Μαρτίου στις 11.25pm ώρα Μόσχας και οδηγεί σε δραματικές εξελίξεις σε ότι αφορά τις ρωσοτουρκικές σχέσεις…

Συγκεκριμένα, το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Lira» ή «Lear» με σημαία Παναμά που ανήκει στην εταιρεία Turkuaz Shipping Corp, παρέκλινε από την προκαθορισμένη πορεία του κοντά στην σημαδούρα 21 και 23α όταν περνούσε από το κανάλι Kerch-Enikalsky και κτύπησε τα υποστηρικτικά «πόδια» της υπό κατασκευής γέφυρας.

Ως αποτέλεσμα καταστράφηκε εντελώς ο πόλος κατασκευής 80 και οι 79-81 υπέστησαν σοβαρές ζημιές μαζί με ένα σωρό από κατασκευαστικά υλικά όπως δοκάρια διαμέτρου 1,020 και 58 μέτρων κτλ

Το τουρκικό φορτηγό πλοίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Taganrog και το πλήρωμα συνολικά εννέα άτομα με καπετάνιο Τούρκο είναι υπό κράτηση με κατηγορίες για ηθελημένη ζημιά μιλώντας ξεκάθαρα για προσπάθεια δολιοφθοράς

Η εισαγγελία της περιοχής του Ροστόφ άνοιξε φάκελο διερεύνησης περαιτέρω της υπόθεσης ενώ έχει ζητηθεί αποζημίωση για την ζημιά που προκάλεσε ύψους 120 εκατ ρουβλίων.

Οι Ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια δολιοφθοράς δεν θα επηρεάσει τον αρχικό σχεδιασμό δημιουργίας της γέφυρας κατά μήκος των Στενών του Kerch που θα συνδέει την περιοχή του Krasnodar με την Κριμαία και αναμένεται να τελειώσει τον Δεκέμβριο του 2018 με κόστος 211,9 δισ ρούβλια

Oι Τούρκοι ισχυρίζονται πως δεν γνώριζαν την περιοχή και ότι το φορτηγό πλοίο ήταν…ακυβέρνητο ενώ η τουρκική εταιρεία Turkuaz Shipping προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη λέγοντας ότι δεν της ανήκει το φορτηγό πλοίο «Lira» και δεν είναι καν στην…λίστα τους.

Εξαιρετική σημασία παρουσιάζει το πότε συνέβη η προσπάθεια δολιοφθοράς καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την δεύτερη επέτειο της ένωσης της Ρωσίας με την Κριμαία επισκέφτηκε και επιθεώρησε τα έργα κατασκευής της γέφυρας ενώ συνομίλησε με τους εργάτες
Η επίσκεψη του Β.Πούτιν έγινε μια ημέρα πριν, στις 18 Μαρτίου, και ενώ είχαν παραδοθεί 3 εκατ. τόνοι φορτίου από τους συνολικά 12,5 τόνους που απαιτούνται για την κατασκευή της γέφυρας.
Ο Β.Πούτιν τόνισε την «ανάγκη δημιουργίας ενός δημοσίου συμβουλίου για την κατασκευή, επιτήρηση του περιβάλλοντος, χρηματοδότησης και συμμόρφωσης με τους όρους του πρότζεκτ».
Ταυτόχρονα επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής της γέφυρας ενώ πέταξε με ελικόπτερο πάνω από το έργο.

Η γέφυρα του Kerch είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί στρατηγικό έργο. Θα δημιουργηθεί αυτοκινητόδρομος όπου υπολογίζεται ότι θα τον διασχίζουν 40.000 αυτοκίνητα την ημέρα και σιδηρόδρομος διπλής κατεύθυνσης.

Στην απαγορευμένη πλέον περιοχή οι Τούρκοι προσπάθησαν δεύτερη φορά να προχωρήσουν σε διολοφθορά με το φορτηγό πλοίο «Sormovo-48″ σημαίας Άγιου Χριστόφορου και Νέβις.
Και αυτό το φορτηγό πλοίο ανήκει στην τουρκική εταιρεία Ir-Bir Denizcilik ve Ticaret με πλήρωμα 11 ατόμων.

 Πλέον στο σημείο περιπολούν διαρκώς ρωσικά σκάφη τύπου Raptor 03160. –  πηγη

«Δώρο» το όνομα «Μακεδονία» στα Σκόπια για να ανοίξουν τα σύνορα


Μια πολύ δύσκολη και εθνικά οριακή απόφαση έλαβε η κυβέρνηση σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μετατρέπεται σε πυρηνική βόμβα για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία...

Οπως αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες της «δημοκρατίας», σε μυστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Μέγαρο Μαξίμου ερρίφθη ο κύβος για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με τα Σκόπια, όσον αφορά το πρόβλημα της ονομασίας. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα αποδέχεται τον όρο «Μακεδονία» χωρίς καμία άλλη λέξη με αντάλλαγμα το άμεσο άνοιγμα των ελληνοσκοπιανών συνόρων από τη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Σκοπίων αναλαμβάνει τη δέσμευση να διευκολύνει και όσους από τους πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο ελληνικό έδαφος να εγκαταλείψουν, δίχως πολλές διατυπώσεις και κωλυσιεργίες, τη χώρα μας.

Η απόφαση ήταν δύσκολη, καθώς στην κεκλεισμένων των θυρών κυβερνητική σύσκεψη εκφράστηκαν αρκετές ενστάσεις για τον αντίκτυπο που θα έχει και τη θύελλα που θα ξεσηκωθεί λόγω της υποχώρησης σε ένα κορυφαίο εθνικό θέμα. Ομως πρυτάνευσε η άποψη ότι μπροστά στο θετικό αποτέλεσμα για το Προσφυγικό οι αντιδράσεις αυτές σταδιακά θα ατονήσουν, ακόμη και στον χώρο της Δεξιάς.

Η συνεδρίαση κράτησε περίπου τρεις ώρες, δεν τηρήθηκαν πρακτικά καθώς δεν ήταν επίσημη και στο τέλος της ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξουσιοδότησε τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά, που ήταν και ο βασικός εισηγητής της συμφωνίας, να προχωρήσει στις λεπτομέρειες με τον Σκοπιανό ομόλογό του Νίκολα Πόποσκι.

Πηγή "Δημοκρατία"

Μια φωτεινή εξαίρεση ,Ναμπίλ Μοράντ: Ο Ορθόδοξος Σύρος μετανάστης που έγινε δήμαρχος στην Ελλάδα


Πόσες τέτοιες ψυχές σαν τον ρωμιό γιατρό έχουμε σήμερα στην Ελλάδα; Μετρημένοι στα δάχτυλα .. οι υπόλοιποι κάθισαν στην πατρίδα τους να πολεμήσουν την βαρβαρότητα των ισλαμοφαστών.

Κάθε λογικός νους μπορεί να δει την διαφορά  του δημάρχου με τους λαθρο!

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε 38 οικογένειες προσφύγων που έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης στη Μυρσίνη Ηλείας, όταν ο Σύρος δήμαρχος της περιοχής τους καλωσόρισε στη γλώσσα τους. Ο Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, υποδέχθηκε μαζί με πολίτες και εθελοντές τους 350 περίπου πρόσφυγες που θα φιλοξενηθούν στο συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών LM Village, δηλώνοντας περήφανος για την αγάπη και την αλληλεγγύη που δείχνει η Ελλάδα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που «δεν φταίνε σε τίποτα».

AdTech Ad


Σε αντίθεση με τους συμπατριώτες του που εγκατέλειψαν τη Συρία κυνηγημένοι από τον πόλεμο, ο κύριος Μοράντ έφυγε σε ηλικία 17 ετών από την πόλη Χομς και πήγε στην Ευρώπη για σπουδές. Παρακολούθησε μαθήματα γαλλικής γλώσσας στη Σορβόνη για να ξεκινήσει κατόπιν τις σπουδές ιατρικής στις Βρυξέλλες και αργότερα στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, όπου γνώρισε την Ελληνίδα σύζυγό του, Ιωάννα Σχοινά. «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, ήρθαμε στα Λεχαινά, στη γιαγιά και τον παππού, και μείναμε εδώ επί 27 χρόνια. Έζησα και σε άλλα κράτη αλλά η Ελλάδα πάντα ένιωθα ότι είναι η πατρίδα μου. Οι Έλληνες είναι ο πιο ανοιχτός λαός που έχω γνωρίσει, μπορούσα να είμαι μέσα σε όλα. Στα Λεχαινά έφτιαξα το δικό μου ιατρείο και τώρα η κόρη μου ανοίγει φυσιοθεραπευτήριο» λέει ο κ. Μοράντ .
Με τα κοινά αποφάσισε να ασχοληθεί το 2002. Επί σειράς ετών ήταν πρώτος σε σταυρούς  δημοτικός σύμβουλος, ενώ στις εκλογές του 2014 εκλέχθηκε δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ο πρώτος μετανάστης δήμαρχος στην Ελλάδα, και μάλιστα μετά τα αιματηρά γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει στη Μανωλάδα, εντός των ορίων του δήμου. Ο ίδιος ανασύρει αυτά τα γεγονότα όταν σχολιάζει την αρνητική αντίδραση ορισμένων «μεμονωμένων στοιχείων» στην είδηση πως η Μυρσίνη θα φιλοξενήσει πρόσφυγες.


«Ξέρετε, όπως συμβαίνει παντού στην Ελλάδα, έτσι κι εδώ ορισμένα ακραία στοιχεία εκμεταλλευόμενα την όποια ασάφεια στις αρχικές ενημερώσεις την Κυβέρνησης, δημιούργησαν ένα κλίμα εκρηκτικό. Έλεγαν ότι φέρνουν μετανάστες σε μια δημοφιλή περιοχή και προσπαθούσαν να σπείρουν το φόβο και τον τρόμο παντού, λες και αυτοί που θα έρχονταν είναι ανθρωποφάγοι, κινδυνεύουμε όλοι, θα κλειστούμε στα σπίτια μας… Οι ηλικιωμένοι ακούνε αυτά τα πράγματα και τα πιστεύουνε. Όταν υπάρχει φόβος στον κόσμο αυτοί έχουν βήμα να μιλήσουνε. Όταν ο κόσμος είναι ενημερωμένος σωστά και ξέρει τι του γίνεται είναι πολύ δύσκολο μετά να τον πείσεις ότι κινδυνεύει. Συνεπώς έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια να φοβίσουνε τον κόσμο και θεωρώ ότι υπάρχει πολίτικό κίνητρο πίσω από αυτό, είναι οι γνωστοί άγνωστοι που προσπαθούν να κάνουν τον πατριωτισμό εθνικισμό. Αλλά δεν μπορεί για δεύτερη φορά στο δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης να έχουμε τα ίδια γεγονότα που είχαμε στη Μανωλάδα και γίναμε γνωστοί για κάτι άσχημο και όχι για ένα καλό πράγμα που έχουμε εδώ, 7000 μετανάστες σε ένα χωριό που ζούνε και δουλεύουνε στη φράουλα. Αυτό είχε οικονομικές συνέπειες στο δήμο μου και τώρα προσπαθούν με τον ίδιο τρόπο να κάνουν ζημιά. Φανταστείτε τώρα, εμείς, σαν δήμος, μέσα σε αυτή την κρίση, να έχουμε μια στάση αρνητική. Εγώ ένας δήμαρχος με συριακή καταγωγή δεν μπορώ να το επιτρέψω, να βγούμε προς τα έξω ως ξενοφοβικοί».


Όταν τον ρωτάμε αν θεωρεί ότι υπάρχει ρατσισμός και ξενοφοβία στην ελληνική κοινωνία, ο κύριος Μοράντ απαντά πως όχι: «Εγώ δεν αντιμετώπισα ποτέ ρατσισμό σε αυτό τον τόπο, με αγκάλιασε ο κόσμος όπως τους αγκάλιασα κι εγώ, ποτέ δεν ένιωσα ότι δεν είμαι στο σπίτι μου. Νιώθω Έλληνας πολίτης, η οικογένειά μου ζει εδώ, είμαστε Χριστιανοί ορθόδοξοι, έχω πάει φαντάρος εδώ.  Όταν πρωτοήρθα βέβαια, υπήρχε μια δυσπιστία προς τους Αλβανούς που ερχόντουσαν τότε μαζικά. Όμως δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι ξενοφοβικοί ή ρατσιστές. Επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, έχω νιώσει σε μικρό βαθμό ρατσισμό στη Γαλλία, στη Σορβόνη όπου είχα πρωτοπάει για σπουδές, καθώς και στις Βρυξέλλες που πήγα μετά. Όμως δεν είναι ο ρατσισμός ο ακραίος, τύπου Λεπέν. Είναι κάποιοι που θέλουν να σπείρουν την ξενοφοβία, όπως οι γνωστοί άγνωστοι εδώ στην Ελλάδα που προσπαθούν να συσπειρώσουν τον κόσμο, ειδικά τους άνεργους. Όμως δεν είναι πολιτική να φοβίζεις τον κόσμο. Εγώ συμφωνώ το κακό να το πολεμάμε από όπου και αν προέρχεται. Αλλά όχι να φοβίζουμε τον κόσμο. Ούτε η θρησκεία μας, ούτε το μορφωτικό μας επίπεδο, ούτε η ιστορία της Ελλάδας επιτρέπει να καταδιώκουμε ανθρώπους που έχουν φύγει από τον πόλεμο με τα παιδάκια τους επειδή είναι από άλλο κράτος ή έχουν  άλλη θρησκεία. Η θρησκεία μας είναι ανοιχτή, να αγαπάμε τους άλλους, όχι να σπέρνουμε το μίσος».


Σχετικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ο κύριος Μοράντ εκτιμά ότι δεν θα σταματήσουν άμεσα. «Η κατάσταση στη Συρία βελτιώνεται, όμως υπάρχουν ήδη εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία» σημειώνει, ενώ όταν τον ρωτάμε για τη συμφωνία Τουρκίας – ΕΕ δηλώνει πως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Τουρκία. «Κάνει πάντα αυτό που είναι προς το συμφέρον της και τίποτα άλλο, χωρίς βεβαίως κανένας ποτέ να την τιμωρεί. Μια μύγα να περάσει από τα θαλάσσια σύνορα μπορούνε να τη πιάσουνε και πέρασαν τόσες χιλιάδες κόσμου χωρίς να το καταλάβουν; Αυτό το πράγμα έγινε επίτηδες γιατί κερδίζουνε από το δουλεμπόριο και ικανοποιούνε και τους πολιτικούς τους σκοπούς  εκβιάζοντας καταστάσεις».

Επιπλέον, ο κύριος Μοράντ εκτιμά πώς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές και εκφράζει ανησυχία μήπως το λιμάνι της Κυλλήνης συμπεριληφθεί σε κάποια από αυτές και οι άνθρωποι αρχίζουν να συρρέουν μαζικά στην περιοχή. «Σε μια τέτοια περίπτωση ελπίζω να έχω βοήθεια, όπως βοηθώ κι εγώ σήμερα» σημειώνει.


Ο κύριος Μοράντ έχει τρεις αδερφές και έξι αδερφούς στη Συρία. Μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Χομς. «Μιλάμε όποτε έχει ρεύμα, όποτε έχει ίντερνετ, καμιά φορά βλέπω ένα like στο Facebook και ξέρω ότι είναι καλά… Ανησυχώ πολύ για εκείνους, αλλά είναι δική τους επιλογή να μείνουν εκεί, παρόλο που έχουνε παιδιά και εγγόνια. Είμαι στην πολιτική πολλά χρόνια και μπορούσα να τους βοηθήσω να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε κάπου αλλού στην Ευρώπη και όμως ο αδερφός μου μου είπε: "Δεν μπορούμε να αφήσουμε την πατρίδα μας στους τζιχαντιστές, στους μισθοφόρους που έρχονται να σφάξουνε τον κόσμο και να πούμε δεν μας ενδιαφέρει, σηκωνόμαστε να φύγουμε". Είναι αυτή η δήλωση του αδερφού μου που με συγκινεί πάρα πολύ. Έχει άλλη φιλοσοφία γύρω από τον πόλεμο».

Ποιος οργανώνει τους «πρόσφυγες» και που αποσκοπεί;


Γράφει ο Κωνσταντίνος Τερζής 
Και όμως… Οι «πρόσφυγες» - λαθρομετανάστες, παρά τις συνεχείς και «φιλότιμες» προσπάθειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (και των γνωστών συνιστωσών της) να μας πείσουν πως οι περισσότεροι είναι πραγματικοί πρόσφυγες (οι οποίες αποδεικνύονται τελικά προβληματικές έως και αναληθείς ή και εμπεριέχουσες σκοπιμότητες) μπορούν να μετατραπούν σε εστία εσωτερικού κινδύνου και ανασφάλειας για την χώρα. 

Μάλιστα, στις αρχές του 2015, όταν ξέσπασε το πρώτο μεγάλο κύμα εισόδου στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονταν πως –αν όχι όλοι- το 90% των εισερχομένων ήταν πραγματικοί «πρόσφυγες» και αργότερα άλλαξαν τα ποσοστά σε 60-40 και τελικά τα αντέστρεψαν σε 30-70, με περισσότερους τους «μετανάστες». Αυτή η «κυβίστηση» προς την αναπόφευκτη πραγματικότητα, αποτελεί και την περίτρανη απόδειξη πως κάτι πολύ παράξενο –έως και λίαν επικίνδυνο- κρύβεται μέσα στους «πρόσφυγες». Κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη διερευνηθεί…
Παρά, λοιπόν, τα ό,ποια δημογραφικά στοιχεία των «προσφύγων (ηλικία, φυσική ικανότητα, αντιστοιχία γυναικών – παιδιών με άντρες κ.α.) τα οποία συνιστούν μία πραγματικότητα άξια προσοχής των ειδικών κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, πρόσφατα, και μετά τις «αντιδράσεις» ή και τάσεις συγκρούσεων, που παρατηρήθηκαν μεταξύ των «προσφύγων» στα διάφορα κέντρα παραμονής τους ή και στην Ειδομένη, προστέθηκαν νέα στοιχεία που τοποθετούν το τεράστιο μέρος του «προσφυγικού» πληθυσμού σε κατάσταση διερεύνησης… Αν και η «διερεύνηση» θα έπρεπε να γίνεται από την αρχή του «φαινομένου», αφού εδώ και χρόνια ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην είσοδο «προσφύγων» στην Ελλάδα, εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας διείσδυσης εκπαιδευμένων ισλαμιστών τρομοκρατών ή και εξτρεμιστών φονταμενταλιστών τζιχαντιστών…
Δυστυχώς, μία πολύ σοβαρή πληροφορία, σχετική με την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης προς τους αστυνομικούς από τους «πρόσφυγες» της Ειδομένης, ήρθε να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες. Μία πληροφορία με ιδιαίτερη βαρύτητα, που καταδεικνύει πιθανή οργάνωση ή δυνατότητα οργάνωσης των «προσφύγων» σε ενέργειες ικανές να διαταράξουν την εσωτερική ειρήνη και ασφάλεια στην Ελλάδα. Και αυτή η πληροφορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας μεταξύ των «προσφύγων», αλλά και όχι μόνο με αυτούς.
Όμως ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης (χωρίς να υπάρξει ούτε μία σύλληψη!) των «προσφύγων» στους Αστυνομικούς που βρίσκονται στην Ειδομένη, ένα SMS φαίνεται να παραλήφθηκε από 1.500 ταλαιπωρημένους «πρόσφυγες». Χωρίς να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο αυτού του SMS (υποθέτουμε πως οι αρμόδιες αρχές ασφάλειας και πληροφοριών θα το γνωρίζουν, αφού αυτή είναι η δουλειά τους…), την επομένη ημέρα συντονισμένοι οι «πρόσφυγες επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών μονάδων φύλαξής τους, κατά παράβαση της οιασδήποτε λογικής, αλλά και –κυρίως- της αντίληψης των προσφύγων περί ισχύος των αστυνομικών δυνάμεων και μεθόδους καταστολής που οι αστυνομικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν (στις χώρες προέλευσης των «προσφύγων» είναι αδιανόητη η επίθεση σε αστυνομικό, αφού η «αντίδραση» του αστυνομικού οργάνου είναι η άμεση, βίαιη, ένοπλη και θανατηφόρα… και, κυρίως, χωρίς την οποιαδήποτε διοικητική ποινή ή νομική συνέπεια).
Από το συγκεκριμένο γεγονός, δημιουργούνται εύλογες απορίες αλλά και έντονος προβληματισμός για τον «αποστολέα» του συγκεκριμένου μηνύματος.
Αφού έχουμε ξεπεράσει την ερώτηση πως είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι «πρόσφυγες» να διαθέτουν πανάκριβα κινητά τηλέφωνα, από που τα προμηθεύτηκαν αφού οι χώρες τους βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά και ποιος πληρώνει αυτούς τους λογαριασμούς (χιλιάδων ή δεκάδων χιλιάδων smart phones) που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι λόγω της έντονης χρήσης τους κυρίως στο διαδίκτυο… 
Προσπερνάμε, λοιπόν, το αυτονόητο (αν και βασικό μη απαντηθέν) ερώτημα – απορία και προχωράμε καταθέτοντας την πολύ απλή ερώτηση:
Ποιος και πως είναι σε θέση να γνωρίζει τους αριθμούς των τηλεφώνων των «προσφύγων» και επικοινωνεί μαζί τους μαζικά; 
Αν και η απάντηση βρίσκεται στην αγορά ή στον (άγνωστο…«καλοπληρωτή»!) των λογαριασμών, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τον παράγοντα ΜΚΟ που δραστηριοποιείται έντονα σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης των «προσφύγων» - λαθρομεταναστών. Αυτές οι ΜΚΟ, μέλη των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις αρνούνται να καταγραφούν σε φωτογραφικές μηχανές ή κάμερες, ενώ παράγουν ανθρωπιστικό έργο, ταυτόχρονα έχουν χαρακτηρισθεί ως λίαν ύποπτες ως προς την «παροχή υπηρεσιών και την παραγωγή έργου» και ως προς τα πραγματικά αίτια εμπλοκής τους στην είσοδο των «προσφύγων» - λαθρομεταναστών στην Ελλάδα!!! 
Πόσο συμπτωματική, όμως, μπορεί να είναι η βίαιη συμπεριφορά των "προσφύγων" - λαθρομεταναστών, την επομένη της λήψης αυτού του μαζικού μηνύματος; 
Πόσο συμπτωματικό μπορεί να είναι το συγκεκριμένο γεγονός με την μαζική ειδοποίηση - κάλεσμα στα τηλέφωνα μαθητών κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου 2008, τότε που κάποιοι ήθελαν να κάψουν την Αθήνα;
Είναι δυνατόν να υπάρχουν άγνωστοι αποστολείς μαζικών μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα, οι οποίοι παρακινούν μεγάλους αριθμούς ατόμων σε επιθετικές πράξεις με σοβαρό κίνδυνο δημιουργίας εσωτερικής ανωμαλίας στην χώρα;
Είναι δυνατόν οι αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες να μένουν αδρανείς σε υποθέσεις που άπτονται της άμεσης παρέμβασής τους;
Είναι δυνατόν ξένες μυστικές υπηρεσίες να δρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα και να απειλούν με τη δράση τους έως και ανθρώπινες ζωές Ελλήνων πολιτών;
Τόσο σε αυτές, όσο και σε πάρα πολλές άλλες εύλογες ερωτήσεις, δυστυχώς, η απάντηση είναι κοινή: Όλα όσα συμβαίνουν στην Ειδομένη, στον Πειραιά, στα νησιά και σε όλα τα hotspots της χώρας, όχι μόνο είναι σε γνώση των αρμοδίων ελληνικών κρατικών υπηρεσιών, αλλά συμβαίνουν επειδή η συγκυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου δεν τα αντιμετωπίζει με "πνεύμα ανοχής", αλλά τα εφαρμόζει ως κύρια γραμμή της κομματικής και κυβερνητικής πολιτικής, αδιαφορώντας -κυριολεκτικά- για τα ό,ποια αποτελέσματα εις βάρος της χώρας.
Και αυτή η "εκδοχή" αντιμετώπισης των παράξενων συμπεριφορών, επαφών και αντιδράσεων των "προσφύγων" - λαθρομεταναστών από την πλευρά της κυβέρνησης. Κι αυτό, επειδή, εάν η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου δεν λειτουργεί βάσει σχεδίου, τότε, δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση υπολείπεται κατά πολύ τόσο ως προς τους σχεδιασμούς των "προσφύγων" - λαθρομεταναστών, όσο ως προς όλους εκείνους που βρίσκονται πίσω από αυτές τις "μεταναστευτικές ροές" και λειτουργούν με σχέδια ενάντια ή βλαπτικά επί των ελληνικών κεκτημένων και συμφερόντων.
Εάν, μάλιστα, οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν τα όσα συμβαίνουν στους χώρους των "προσφύγων" - λαθρομεταναστών και για τα πρόσωπα (Έλληνες και ξένους) που "εμπλέκονται" άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες και τις ειδικότερες συμπεριφορές που κινούνται προς "επικίνδυνες τάσεις", τότε οι ηγεσίες -τουλάχιστον- αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να υποβάλλουν τις αμετάκλητες παραιτήσεις τους, σε μία ύστατη προσπάθεια να υπηρετήσουν την χώρα και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Δυστυχώς, όμως, επειδή τίποτε δεν συμβαίνει, ούτε πρόκειται να συμβεί, από την πλευρά των "υπευθύνων", μέχρις ότου "χυθεί αίμα", θα πρέπει από την πλευρά μας, ως πολίτες, να κατανοήσουμε πως η χώρα κυβερνάται από μέλη κάποιων ΜΚΟ, οι οποίοι:
είτε λειτουργούν καλύπτοντας τις (άγνωστες;) "ανάγκες" των "ευγενικών χορηγών" τους, είτε, τέλος, έχουν απολέσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και δεν έχουν ή δεν είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν οτιδήποτε για την σωτηρία της χώρας.είτε λειτουργούν καλύπτοντας αποκλειστικά τις ιδεοληπτικές τους αγκυλώσεις αδιαφορώντας για τα ό,ποια αποτελέσματα,
Σε κάθε περίπτωση αυτή η ομάδα ανθρώπων, που στο σύνολό της είτε είναι εμπλεκόμενη με διάφορες ΜΚΟ, είτε έχει αυτοαναιρεθεί πολιτικά και ηθικά από τους πρώτους μήνες στους θώκους εξουσίας, κρίνεται από ακατάλληλη έως λίαν επικίνδυνη για την Ελλάδα, την οποία συστηματικά, είτε με τις πράξεις τους είτε με τις παραλείψεις τους, εκθέτουν σε πλείστους όσους κινδύνους, τους οποίους σχεδόν κανένας πολίτης δεν μπορούσε να διανοηθεί καν πριν από μερικά μόλις χρόνια... Το χειρότερο όλων, μάλιστα, είναι πως αυτή η επικίνδυνη ομάδα φαίνεται να ελπίζει πως θα "πέσει αίμα", για να επιχειρήσει να διαφύγει των ευθυνών της, φυσικά σε αγαστή συνεργασία με τους αντικαταστάτες της, οι οποίοι σήμερα λαμπρύνουν και ενισχύουν την πολιτική τους ισχύ μέσω της απραξίας και παντελούς απουσίας τους...
Αυτή η φράξια των εθνομηδενιστών, αλλά και η επερχόμενη των ορκισμένων γερμανοτσολιάδων (με τα γνωστά παρελκόμενα διάσπασης της λαϊκής βούλησης), δεν πρόκειται να αλλάξουν πορεία, εάν ο ελληνικός λαός δεν φροντίσει να τους στείλει το δικό του μήνυμα.
Το να μην θέλει μία ΜΚΟ που έγινε κυβέρνηση να αντιληφθεί και να λειτουργήσει υπέρ του κοινού και εθνικού συμφέροντος ίσως να είναι και κατανοητό... Το να μην θέλει να αντιληφθεί και να αντιδράσει, ο λαός της χώρας, σε σχεδιασμούς εξάλειψής του, αν μη τι άλλο είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει με σοβαρές μελέτες τόσο τους ειδικούς επιστήμονες της ψυχολογίας όσο και τους ιστορικούς...
ΥΓ: Παράδοξο, βέβαια, θεωρείται και το γεγονός της με μέτρο δημοσίευσης των επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ των "προσφύγων"... δημιουργώντας εντυπώσεις προετοιμασίας του γενικότερου πληθυσμού της χώρας σε παραβατικές ή άλλες ιδιάζουσες συμπεριφορές των "πρόσφύγων" - λαθρομεταναστών.
Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο hotspot

πηγή