Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Το MEGA, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και ο Δήμου αποφάσισαν για τον αντιρατσιστικό νόμο!
Σχόλιο: ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Μερικές ἐπισημάνσεις ἀπό τό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, σχολιάζοντας βῆμα-βῆμα τά ρηθέντα τοῦ βίντεο:
1. Ἡ "κοινωνική εἰρήνη" πού προασπίζει ἡ Δ.Ι.Σ. κατά τό λεγόμενον τῆς γυναίκας δημοσιογράφου, εἶναι θεολογικῶς καί ὀντολογικῶς πολλάκις καί ἀσυγκρίτως κατωτέρα ἀπό τήν πνευματική εἰρήνη καί καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν αὐτήν πρέπει πρώτιστα νά περιφρουρήσει ἡ Δ.Ι.Σ. ὡς Ὀρθόδοξος (καί ὄχι κοινωνικός) Φορέας. Χωρίς τήν δευτέρα, ἡ πρώτη εἶναι ἐπίπλαστη, εὔθραυστη καί ἐξανεμίζεται μέ τό πρῶτο κραδασμό. Ἀπόδειξις; Οἱ συνεχεῖς πόλεμοι ἀνά τόν κόσμον καί ἡ κορύφωσις τῆς ἐγκληματικότητος παγκοσμίως. Γιά ποιά "εἰρήνη" διατείνονται κάποιοι;...Τό νά μήν μᾶς ἐλέγχει κανείς γιά τά ἀτοπήματά μας, δέν εἶναι εἰρήνη ἀλλά ἐφάμαρτη σιγή ἰχθύος. Οἱ κλέφτες καί οἱ φονιάδες "εἰρηνεύουν" σέ κάθε τους κίνηση, τήν κάνουν ἀσιγήτως μέχρι νά πετύχουν ἀνενόχλητοι τούς σκοτεινούς σκοπούς τους. Τό ἴδιο καί ὁ διάβολος! Ὁμοία "εἰρήνη" ἐπιθυμεῖ γιά τήν ἀνθρωπότητα. Δηλαδή νά σιωποῦμε (λόγῳ καί ἔργῳ) στά κακῶς κείμενα, νά μήν ἀντιδροῦμε  καί νά ἀφήνουμε τά ὄργανά τους (τά ὁρατά καί τά ἀόρατα) πού τά ἐνεργοῦν, νά κλέβουν καί νά φονεύουν τίς ψυχές μας ἀνενόχλητα κι ἀνεξέλεγκτα!
2. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά παίρνει πάντα καί σέ κάθε περίσταση τήν σωστή θέση ἀπέναντι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἀπέναντι στά θελήματα τῶν ἀνθρώπων! Κι ἄν χρειαστεῖ νά διαφωνήσει, δέν τό κάνει γιά νά διχάσει ἤ νά ὑποκινήσει, ἀλλά γιά νά προστατέψει, νά κατευθύνει καί πάνω ἀπ' ὅλα γιά νά ὑπακούσει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, "τό τέλειον καί εὐάρεστον", τό ὁποῖο πάντοτε φέρει τό καλύτερο ἀποτέλεσμα γιά ὅλους. Ἡ Δ.Ι.Σ. δέν εἶναι, ἐπαναλαμβάνουμε, Κοινωνικός Φορέας, ἀλλά Ὀρθόδοξος! «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29). Ἡ Ἐκκλησία δέν συσχηματίζεται μέ τόν αἰῶνα τοῦτο, ἀλλά ἀντίθετα, ἔχει χρέος καί εὐθύνη ὥστε νά μεταμορφώνει τούς ἀνθρώπους, καί τόν κόσμο κάτ' ἐπέκτασιν, πρός σωτηρίαν, σύμφωνα μέ τούς τέλειους νόμους τοῦ Θεοῦ. Σέβεται τούς νόμους τοῦ Κράτους βεβαίως, ἀλλά ἔχει χρέος νά ἀντιδράσει, ὅταν οἱ νόμοι τοῦ Κράτους διακυβεύουν τούς ἀνώτερους Νόμους τοῦ Θεοῦ καί θέτουν σέ κίνδυνο τίς ψυχές καί ζωές τῶν ἀνθρώπων καί εἰκόνων τοῦ Θεοῦ!
3. Ἀπό πότε τό ὀρθόν ἀνάστημα τῶν Πατέρων πού μέ θάρρος ὑψώνουν, ὁμολογώντας τόν Θεό καί ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ Πίστεως, Ἀληθείας, ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα καί γιά τό κοινόν ὄφελος, ἀποτελοῦν σκοπιμότητα καί δημιουργία "τεχνητῆς κρίσεως"; Αὐτό τό τελευταῖο μάλιστα περί "τεχνητῆς κρίσεως" ἀκούγεται φαιδρόν-φαιδρότατον, εἰδικά δέ σέ μία ἐποχή γεμάτη ἀπό μεθοδευμένες τεχνητές κρίσεις, ἐθνικές καί παγκόσμιες, σερβιρισμένες ἀπό σκοτεινά κέντρα μέ σημαιοφόρα ὄργανά τους πολιτικούς, κάποιους θρησκευτικούς ἡγέτας πού συμπλέουν μέ τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ Ἀντιχρίστου καί τά Μ.Μ.Ε. (καλή ὥρα...)! Τό ὀρθόν ὑψούμενο ἀνάστημα, ἀποτελεῖ πάντοτε τήν σωστή ἀντιμετώπιση καί λύση σκοπιμοτήτων καί κρίσεων καί ὄχι σκοπιμότητα καί κρίση!
4. "Παραφωνίες"  καί "extreme καταστάσεις", εἶναι αὐτές πού ζοῦμε, ἀκοῦμε καί βλέπουμε, ἀπό τίς ἀντίχριστες, ἀντορθόδοξες, ἀνθελληνικές μαριονέττες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου καί ὄχι οἱ ὀρθές παρακλήσεις, νουθεσίες καί τοποθετήσεις παληκαριῶν τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας!
5. Πρός τόν κύριο δημοσιογράφο πού κάνει κήρυγμα περί "ἀνοχῆς" τῆς Ἐκκλησίας στόν ὁποιονδήποτε καί στό ὁ,τιδήποτε καί περί "ἔμπρακτης ἀγάπης" (ἀμφιβάλλουμε ἄν ἔχει ἰδέα περί Πίστεως καί Ὀρθοδοξίας, ἄρα καί ἀγάπης), ἔχουμε νά ποῦμε τό ἑξῆς:
-Ποῦ στό Εὐαγγέλιο καί στήν Ἱερά μας Παράδοση, ὁ Θεός "ἀνέχεται" τήν ἁμαρτία, τήν ἀδικία καί τό ψέμα; Τά συγχωρεῖ ἀλλά δέν τά ἀνέχεται. Μακροθυμεῖ, ἀλλά δέν τά ἀνέχεται. Ὑπομένει, ἀλλά δέν τά ἀνέχεται. Καί τά ἐλέγχει καί δέν τά ἀνέχεται. Ὁ Σωτῆρας Χριστός ἐνανθρωπίστηκε γιά νά μᾶς καθαρίσει καί νά μᾶς λυτρώσει ἀπό ὄλα αὐτά καί ὄχι γιά νά μᾶς διδάξει πῶς νά τά ἀνεχόμαστε καί νά πορευόμαστε μέ αὐτά στήν ζωή μας, πολλῷ δέ μᾶλλον νά τά ἐπιβάλλουμε ὡς ὀρθά καί φυσιολογικά καί στούς ἄλλους. Ὅσο γιά "τά κηρύγματα μίσους" τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι πρός τιμήν Τους ὀρθῶς ἀντέδρασαν ἐν ἀγάπῃ, ἐν καλῇ ἀνησυχίᾳ καί μέ εὐθύτητα ἀνοιχτά κατά τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, ἔχουμε νά ποῦμε τό ἑξῆς:
-Δέν εἶναι ἀγάπη νά ἐπιτρέπεις στόν ὁποιονδήποτε νά κάνει ὁ,τιδήποτε! Ἀντίθετα, αὐτό ἀποτελεῖ ἀσύστολη ἀσυδοσία καί μῖσος, στίς περιπτώσεις πού οἱ ἐνέργειες κάποιων φθείρουν ψυχές καί ζωές, τίς δικές τους καί τῶν ἄλλων. Δέν εἶναι "ρατσισμός" νά πρεσβεύεις τό Εὐαγγέλιο καί τά Ἐθνικά συμφέροντα. Εἶναι ὅμως ρατστισμός ὁ ἀντιχριστιανισμός, ὀ ἀνθελληνισμός καί ἡ φίμωση τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης, ἡ ὁποία δέχεται πυρά ὅποτε δέν ἐξυπηρετεῖ τά νεοταξικά συμφέροντα!
6. Ἀπό πότε ἡ "κοινή γραμμή" Ἐπισκόπων (καί ὁποιονδήποτε ἀνθρώπων), ἀποτελεῖ ὕποπτον σημεῖον; Ἀντιθέτως ἐν προκειμένῳ, ἀποτελεῖ Οἰκονομία Θεοῦ ἡ ἑνοποιός δύναμις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἔσπευσε νά ἐκφραστεῖ διά τῶν Πατέρων. Γιατί λοιπόν, λέμε κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας, δέν εἶναι ὕποπτη ἡ "κοινή γραμμή" κάποιων ἄλλων Πατέρων (Μεσσηνίας ἐν προκειμένῳ), τῶν Μ.Μ.Ε. καί διαφόρων πολιτικῶν, νά περάσουν ἐτσιθελικά σέ ἕναν ὁλόκληρο λαό τήν ὁμοφυλοφιλία, τήν ἀποσιώπηση καί παραχάραξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί τήν χριστιανική ἀνελευθερία;
7. "Θυσιάζομαι γιά σένα", ἀναφερόμαστε στόν Σεβασμιότατο Ἐπίσκοπο Μεσσηνίας, δέν σημαίνει σέ ἀφήνω στήν πλάνη σου καί στήν ἁμαρτία σου, ἀλλά δίνω ἀκόμη καί τήν ζωή μου γιά νά σέ βγάλω ἀπό αὐτά. Ἔχει διαστραφεῖ καί παρουσιάζεται διεστραμμένα ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης! Ἐπίσης, ἡ ἐλευθέρα ἔκφρασις τῆς Ἀληθείας ἀλλά καί τῆς προσωπικῆς ἄποψης, δέν ἀποτελοῦν καταπίεση τοῦ πλησίον, οὔτε λουρί στόν λαιμό του γιά νά τόν τραβολογᾶ καί νά τοῦ ἐπιβάλλει κατευθύνσεις. Ἀντίθετα, ὅμως, ἡ ἐπίθεση στήν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν ἀπόψεων (τῶν ἀντιδρούντων Ἐπισκόπων ἐν προκειμένῳ), αὐτή εἶναι ἀνελευθερία, δικτατορία, φόβητρο καί ρατσισμός.
8.  Ποινικοποίηση γνώμης δέν ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία, κατά τόν Σεβαστό Επίσκοπο Μεσσηνίας. Φαίνεται τοῦ διαφεύγουν ἀπό τήν μνήμη του οἱ διωγμοί καί τά μαρτύρια τῶν ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν σέ διάφορες χρονικές περιόδους τῆς Ἱστορίας. Ἀκόμη κι ἄν δέν ὑπάρχει ὅμως,  ἤδη διαφαίνεται  νά ὑπάρξει ὁ κίνδυνος ἐπιβολῆς της μέ τόν ἀντιρατσιστικό νόμο. Καί ὅλοι ἑπομένως, ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἀντιδρούντων Ἐπισκόπων), ἔχουμε λόγο ἀνησυχίας καί ἀντίδρασης, τόσο ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό, ὅσο καί γιά τόν συνάνθρωπο. Διότι τό νά ἐκφράζονται λόγου χάριν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί οἱ ἑβραιόφιλοι ἐλεύθερα, ἀλλά οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ Πόντιοι νά ἀποστομώνονται, ποία ἐλευθερία ἰσότιμη παρέχεται πρός ὅλους; Τό ὅτι μιλᾶ κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, δέν δεσμεύει τούς ὁμοφυλόφιλους νά κάνουν ὄ,τι κάνουν ἔτσι κι ἀλλιῶς. Τό νά ποινικοποιηθεῖ ὅμως ἡ ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τό σωστό ἤ λάθος, εἶναι ἰσότιμη ἐλευθερία;...
9. Τί εἶναι χειρότερο, τό porte-parole τῶν ἀντιδρούντων Ἐπισκόπων μέ τόν κ. Μπαλτάκο (ἄν δέν εἶναι ἁπλῶς τυχαῖο καί σύζευξη ὁμοίων ἀπόψεων πού προκύπτει ἐντελῶς φυσιολογικά, ὄπως συμβαίνει σέ ὅλες τίς περιπτώσεις), ἤ τό porte-parole δημοσιογράφων, ρασοφόρων καί πολιτικῶν μέ τόν Διάβολο καί τίς δικές του ἀπόψεις, καθώς καί μέ τά ἀνθελληνικά-ἀντιχριστιανικά κέντρα ἐξουσίας καί τίς δικές τους ἀπόψεις;...
10. Καί ὅπως συνήθως, πάλι τά Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης), ἀποπροσανατολίζουν τήν γνώμη τοῦ κόσμου καί τήν χειραγωγοῦν, "βαπτίζοντας" τίς θέσεις τῶν Ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν "ἀκραῖες" καί βεβαίως ἐξομοιώνοντας αὐτές μέ τίς θέσεις τῆς Χρυστῆς Αὐγῆς. Περσινά ξινά σταφύλια, ἐπαναλαμβανόμενα σάν κολημμένη βελόνα χαλασμένου γραμμοφώνου. Πλάγιος ἐκβιασμός στήν κοινή γνώμη, ὥστε νά δημιουργήσουν ἐνοχικά σύνδρομα σέ ὀρθοτομοῦντες πιστούς, μέ σκοπιμότητα "νά ράψουν τό στόμα τους" διαπαντός, προκειμένου νά μήν στιγματιστοῦν ὡς Χρυσαυγίτες ἐνῶ πραγματικά δέν εἶναι.
11. Κατά τόν Σεβασμιότατο Μεσσηνίας, οἱ ἀντιδροῦντες Ἐπίσκοποι δέν διάβασαν καλά τόν ἀντιρατσιστικό Νόμο. Ξεχνᾶ, γιά παράδειγμα, τή νομική ἰδιότητα τοῦ Ἐπισκόπου Πειραιῶς καί βεβαίως ὑποτιμᾶ καί τούς ὑπολοίπους Ἐπισκόπους, τόσο στίς γνῶσεις τους, ὅσο καί στή νομική ἔρευνα καί συμβουλή πού πιθανόν ἔκαναν καί ἔλαβαν ἀντίστοιχα. Ἐξόν ὅμως ἀπό αὐτό, ὁ ἴδιος γνωρίζει καλά τόν ἀντιρατσιστικό Νόμο τόν ὁποῖον ὑπεραμύνεται; Ἐπίσης εἶναι σίγουρος πώς θά μπορεῖ νά βγαίνει στά κανάλια αὔριο μεθαύριο νά μιλᾶ τό ἴδιο ἐλεύθερα; (Ἐξαιρεῖται βεβαίως ἡ περίπτωσις κατά τήν ὁποία θά συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ τό κοσμικό φρόνημα καί τούς νόμους του, ὁπότε σίγουρα θά ἔχει "ἐλευθερία λόγου" καί "δημόσιο βῆμα" ὁ ἴδιος προσωπικά)...
12. Γιατί οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκραῖες, ἐνῶ ὁ "διαχωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας" μετά ἀπό πάνω ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ὁμαλῆς, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἑνότητος καί σύμπλευσης, δέν εἶναι ἀκραῖος;...
Τό ὅτι πετάγονται φοῦσκες στούς τηλεθεατές μέ βαρύγδουπες ἐκφράσεις καί μέ ἀπώτερο σκοπό τήν δημιουργία πανικοῦ ὑπονοοῦντα ἀσυνενοησία, ἀποτυχημένες σχέσεις καί ρήξη Κράτους-Ἐκκλησίας, δέν εἶναι ἀκραῖο;...Τό ὅτι ἐκφράζεται ἐλεύθερα ὁ κ.Νίκος Δήμου κατά Ἐπισκόπων (χωρίς ἐπιχειρήματα) καί κατά τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀκραῖο;...Τό ὅτι χρεώνονται ὠς ἐκφραστές καί ὑποκινητές βίας, Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καί πιστοί γενικῶς πού ἁπλῶς ἐκφράζουν κατά τό Νόμο τοῦ Θεοῦ τό σωστό ἀπό τό λάθος, τό δίκαιο ἀπό τό ἄδικο, τό καλό ἀπό τό κακό, δέν εἶναι ἀκραῖο;...Γιατί αὐτή ἡ ἐπιλεκτικότης στό τί εἶναι ἐλευθερία καί τί εἶναι ἀκρότης, τί εἶναι ἀγάπη καί τί εἶναι μίσος, ἀπό τόν ὁποιονδήποτε ἐπίβουλο θεομάχο καί πατριδομάχο ἤ ἄσχετο καί ἐν ἀγνοίᾳ εὐρισκώμενο;
13. Καί ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας συνιστοῦμε στόν κ.Δήμου, ὁ ὁποῖος πρῶτος συνέστισε στούς ἀντιδροῦντες Ἐπισκόπους νά διαβάσουν τήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία (ἔλα παππού νά σοῦ δείξω τά ἀμπελοχώραφά σου...), νά διαβάσει ὅλη τήν Ἁγία Γραφή καί νά μᾶς βρεῖ ἕναν στίχο της πού νά μᾶς λέει, γιά παράδειγμα, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι φυσιολογική, ὅτι δέν εἶναι ἁμαρτία καί ὅτι ὁ Θεός τήν ἐπιτρέπει ἐλεύθερα. Ἄν μήτι ἄλλο μήπως δείχνει θράσος ὁ κ.Δήμου ὅταν ὑποδεικνύει σέ ἀγωνιστάς Ἐπισκόπους πῶς νά συμπεριφέρονται, τί νά διαβάσουν κι ἐπιπλέον νά τούς χρεώνει μίσος; Ἐπιπλέον δέν καταλαβαίνουμε τί ἐννοεῖ ὀ κ.Δήμου, ὅταν γενικῶς καί ἀορίστως ἀναφέρεται στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία. Δημιουργεῖ ἐντυπώσεις στούς τηλεθεατές, 
πρῶτον: γιά νά πείσει ὅτι κατέχει θεολογικές γνώσεις καί
δεύτερον: γιά νά περάσει στήν κοινή γνώμη ὅτι ἔχει δίκιο.
 Ἐμεῖς εἰδικῶς κι ὄχι ἀορίστως, τοῦ ἀναφέρουμε τά ἑξῆς ἀπό τήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ:
"Μακάριοι όσοι έχουν διωχθή ένεκα της αρετής και της πίστεώς των, διότι εις αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών" (Ματθ. 5, 10). Ἐπίσης:
"Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόμενοι, ειπούν παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας ενάντιον σας, επειδή πιστεύετε εις εμέ" (Ματθ. 5, 11).  Ἐπίσης:
"Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να δουν τα καλά σας έργα (καί δέν ἐννοεῖ τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς καλό ἔργο...) και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα" (Ματθ. 5, 16). Ἐπίσης:
"Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. 5, 19). Ἄρα λοιπόν, τί γίνεται μέ ὅλους ἐσᾶς κ. Δήμου πού θέλετε νά καταλύσετε τούς Νόμους τοῦ Θεοῦ;  Ἐπίσης:
 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειος ἐστιν" (Ματθ. 5, 46). Τέλειος, εἴτε ἀρέσει σέ κάποιους εἴτε ὄχι, εἶναι μόνο ὁ Νόμος τοῦ Τέλειου Θεοῦ! Ἐπίσης:
"Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν" (Ματθ. 6, 33). Ἐσεῖς ὅλοι πού καταφέρεστε κατά τῆς Ἐκκλησίας, ζητᾶτε τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἤ τήν βασιλεία τοῦ Διαβόλου καί τῶν θελημάτων σας;....Ἐπίσης:
"Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες"  (Ματθ. 7, 15). Ἀσχολίαστο...
Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει ὅλους! 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;